OBCHODNÉ PODMIENKY Obchodné podmienky internetového obchodu www.umelyzivyplot.sk sa riadia nižšie uvedeným nákupným poriadkom, platnou legislatívou a obchodnými zvyklosťami. CENY Všetky cenu v našom internetovom obchode sú uvedené vrátane DPH OBJEDNANIE TOVARU Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednávky, vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami a zároveň potvrdzuje svoju spôsobilosť k právnym úkonom. Pokiaľ zákazník pri zadávaní objednávky správne vyplní e-mailovú adresu, bude mu na túto adresu doručená kópia objednávky ako potvrdenie zapísania objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pri prvej objednávke bude zákazníkovi rovnako zaslané prihlasovanie meno a heslo pre prípadné ďalšie nákupy v e-shope, kontrolu objednávky a stavu jej vybavenia. Pokiaľ neodíde kópia objednávky na zadanú e-mailovú adresu v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte. Objednávať tovar je možné tiež telefonicky resp. e-mailom. Zákazník musí behom objednania uviesť úplnú platnú adresu, ďalšie kontaktné údaje (e-mail, telefón), a zvoliť spôsob platby. Potvrdenie objednávky sa zákazník zaväzuje k odobratiu zvoleného tovaru a k uhradeniu príslušnej čiastky. STORNO OBJEDNÁVKY STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY KUPUJÚCEHO Objednávku je možné stornovať telefonicky, prípadne e-mailom, pokiaľ je objednávka prijatá a tovar nebol expedovaný. V prípade neskoršieho zrušenia objednávky má predajca nárok na náhradu škody, predovšetkým preukazateľných nákladov spojených s expedíciou tovaru. STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar behom vybavovania objednávky prestane vyrábať alebo dodávať na slovenský trh, prípadne sa výrazným spôsobom zmení jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informovaný. Pokiaľ už hodnotu objednaného tovaru v stornovanej objednávky uhradil, bude mu príslušná čiastka vrátená v najbližšom možnom termíne. DODANIE TOVARU Tovar uvádzaný ako „skladom“ je štandardne expedovaný do 2 pracovných dní. Ostatný ponúkaný tovar je v prevažnej väčšine expedovaný v rozmedzí 5-14 dní po uhradení zálohovej faktúry na náš účet. V prípade nedostupnosti tovaru alebo dlhšej dodacej doby môže zákazník stornovať objednávku telefonicky alebo e-mailom bez akýchkoľvek sankcií z našej strany. Pokiaľ nie je objednávka odoslaná do 14 pracovných dní je zákazník kontaktovaný a sú mu ponúknuté ďalšie možnosti postupu (storno a vrátenie peňazí, zmena objednávky, predlženie expedičnej lehoty). Pri platbe prevodom začína bežať expedičná lehota v okamžiku pripísania čiastky na náš účet. Predajca sa zaväzuje expedovať tovar v najkratšej možnej dobe. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom Coseil s.r.o.. ZÁRUČNÉ PODMIENKY + REKLAMÁCIA ÚVODNÉ USTANOVENIA Záručné podmienky spoločnosti Conseil s.r.o. sú stanovené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a riadia sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO Predávajúci ručí kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim bez závad, má kvalitu a vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, zodpovedá požiadavkam právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere a hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia po prevzatí veci v záručnej dobe. Pokiaľ tovar nie je vybavený záručným listom, pre riešenie prípadnej reklamácie kupujúcim je predávajúci povinný akceptovať miesto záručného listu doklad o zakúpení tovaru (faktúra, doklad z RP), obsahujúci identifikáciu predávajúceho, IČ DPH, IČO, sídlo a informácie o zakúpenom tovaru s uvedením objednávkového čísla, popisu a dátumu predaja. Záručná doba sa zo zákona predlžuje o dobu, počas ktorej tovar bol v záručnej oprave. Predávajúci je oprávnený pozastaviť plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo záruky, pokiaľ kupujúci je v meškaní s úhradou kúpnej cena a ku dňu podania reklamácie kupujúcim eviduje u kupujúceho pohľadávku po dátume splatnosti. DĹŽKA ZÁRUČNEJ DOBY Všeobecná záruka je 24 mesiacov (2 roky) PRÁVA KUPUJÚCEHO ZO ZÁRUKY Kupujúci má právo reklamovať tovar priamo v prevádzke dodávateľa. Čo nie je možné reklamovať – záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené : Nesprávnym použitím Mechanickým poškodením alebo opotrebením Živelnými pohromami Inými vonkajšími vplyvmi Pri neoprávnenej reklamácii je predávajúci oprávnený požadovať náhradu nákladov spojených s jej vybavením, najmä prepravných nákladov.